3 stars 3 stars 3 stars

Туристическа Атракция
Пещера Водните дупки

Price comment  Цена:
адрес:
Априлци
имейл:
телефон:

Пещерата се намира югоизточно от хижа Плевен, в северния склон на масива на връх Ботев. Първото проучване и картиране на Водните дупки е през 1961 г. През 1982 г. тя е детайлно изследвана и картирана от пещерен клуб Студенец (Плевен). Надморската й височина е 1400 м. Общата дължина на пещерата е 813 м, а денивелацията й - 2 м / + 15 м. Образувана е във варовици и се развива по две основни ръкава. Има два входа, разположени един над друг. Горният е сух, а от долния изтича подземен поток. Във вътрешността на пещерата галериите, тръгващи от двата входа се съединяват. Основно се наблюдават първични карстови форми – пукнатини, различни карстови образувания но липсват сталактити, затова се смята, че пещерата е твърде млада.

Рекичката минаваща през пещерните ниши благополучно е образувала лавина от нападали скални късове. Интересно факт, че дъното на реката е покрито с фин пясък, който филтрира водата и е кристално чиста. Установено е, че е годна за пиене, но трябва да се има в предвид че целогодишно температурата й е 5 градуса.

Водните дупки е пещера, доста богата на обитатели - троглобионтни бръмбари и псевдоскорпиони, някои видове ручейници и дневни пеперуди също намират подслон за да прекарат на неблагоприятните условия там. Тя е предпочитано място и за много видове прилепи. Понякога даже и мечка може да я избере за почивка или зимовище. По отношение на прилепите пещерата се използва за размножаване и зимуване както от типични пещеролюбиви видове, така и от типични горски. Такива например са световно застрашените пещерен дългокрил, голям нощник, голям, южен и малък подковонос, трицветен нощник, широкоух прилеп, бехщайнов нощник. Досега са установени 17 вида прилепи, които използват пещерата по различен начин (за размножаване, зимуване, хранене, общуване, почивка), което я прави уникално прилепно важно място в Национален парк Централен Балкан.

Независимо че единият от входовете й се вижда, през зимата достъпът до пещерата е лавиноопасен. Поради изключително високата консервационна значимост на обитателите й, както и поради местонахождението й в резерват Северен Джендем, в Националния парк Централен Балкан, влизането в нея е недопустимо, а ако това е необходимо с цел биоспелеологични проучвания, то трябва предварително да бъде съгласувано с МОСВ и Дирекцията на Националния парк.

Туристическо бюро град Априлци организира излети в планината, като осигурява трансфера до изходните пунктове за хижите Плевен и Тъжа. По желание и при групи с не повече от 10-12 човека се осигуряват опитни планински водачи и инструктори. Маршрутът е интересен и не много труден двучасов преход до пещерата Водните дупки.

  • Пещери
Априлци - Забележителност Пещера Водните дупки - Снимка 1 Априлци - Забележителност Пещера Водните дупки - Снимка 2 Априлци - Забележителност Пещера Водните дупки - Снимка 3