3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Биосферен Резерват Чупрене

Price comment  Цена:
адрес:
Белоградчик
имейл:
телефон:
0035993272580

Чупрене е един от най големите биосферни резервати в Република България. Той е разположен по билото и североизточните склоново на Чипровската планина, Западна Стара планина. Разположен е в землището на село Чупрене, което е край Чупренска река. Резерватът е създаден през 1973 година, за да се запазят най-северните иглолистни гори на България. През 1977 година е включен в списъка на биосферните резервати по програма "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО. Горските насаждения заемат близо 90% от територията на резервата. Част от горите са смърчово-елови и буково-смърчово-елови. Най-големи са насажденията от смърч, който образува гори с възраст над 1 век. Те имат важно значение за изучаване на смърчовите гори в България. Срещат се шестил, обикновен явор, трепетлика, планинска елша, планински явор и черен бъз. Животинският свят е доста разнообразен. От земноводните се срещат дъждовник, гръцка дългокрака жаба, голяма крастава жаба. Влечугите са жълтоуха водна змия, усойница, медянка. Представители на бозайниците са лисица, вълк, белка, златка, норка, дива котка, катерица. Чупрене е единственият български резерват, постоянно обитаван от вълци. Регистрирани са 68 вида птици. Сред тях са глухар, черен лешояд, бухал, скален орел, кълвач, дрозд, ястреб, керкенез, чучулига, пъдпъдък, орехче и други. В биосферният резерват Чупрене може да се влиза само през обособена буферна зона по екопътеки. В близост до резервата се намира хижа „Горски Рай”, където може да отседнете. Мартинов камък ,Бекинска шобърка, Витошко лале и Дом на овчаря са обозначените екопътеки, по които преминавайки , ще се докоснете до красотата на дивата и непокътната природа.

  • Резервати
Белоградчик - Забележителност Биосферен Резерват Чупрене - Снимка 1 Белоградчик - Забележителност Биосферен Резерват Чупрене - Снимка 2 Белоградчик - Забележителност Биосферен Резерват Чупрене - Снимка 3 Белоградчик - Забележителност Биосферен Резерват Чупрене - Снимка 4