3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Белославско езеро

Price comment  Цена:
адрес:
Белослав
имейл:
телефон:

Белославското езеро е част от Варненско-Белославския езерен комплекс, който се намира в непосредствена близост до град Варна. Двете езера са свързани по между си чрез изкуствено прокопан канал през 1923 година. До преди това Белославското езеро е бил сладководен лиман, като в него се влива река Провадийска и река Девня. Днес то е соленоводно със соленост около 10%. Площта му достига 10 квадратни километра, а дълбочината до 14 метра. Бреговете му са ниски и обрасли с блатна растителност. Поради засоляването му във времето настъпват промени във флората и фауната му към по-типични за морска акватория. В западната част на Белославското езеро преобладават масиви от тръстика, теснолистен папур и крайбрежен камъш. Тяхната площ е много голяма и към брега преминават във влажни и мочурливи ливади. Варненско-белославския езерен комплекс е обявен за орнитоложко важно място с международно значение за зимуващите водолюбиви птици. Установени са 202 вида птици на територията на двете езера, 59 от тях са застрашени и са част от Червената книга на България. Други 91 вида, които се срещат в езерния комплекс, са от европейско природозащитно значение. Белославското езеро заедно с Варненското са едно от важните места за зимуване и гнездене на белия щъркел, малкия корморан, кафявоглавата потапница, къдроглавия пеликан, белооката потапница и тръноопашатата потапница. В Белославското езеро се намира четвъртата по големина у нас гнездова популация на саблеклюна, след тези в Атанасовското и Поморийското езера и защитена местност “Пода”, като тук гнезди и кокилобегачът. Ако имате възможност да посетите Белославското езеро, задължително го направете. На север от него (на около 7 километра) се намира и местност „Побити камъни” – първата официална природна забележителност на България, обявена за такава през 1937 година. Представлява каменна гора от 14 групи каменни колони, разположени върху 70 квадратни километра площ. Има много хипотези за произхода им, но до ден днешен истината не е открита. Близостта на Белославското езеро до морската столица на България – Варна, предоставя много възможности за практикуване на различни видове туризъм, не само на природни феномени.

  • Езера
Белослав - Забележителност Белославско езеро - Снимка 1 Белослав - Забележителност Белославско езеро - Снимка 2 Белослав - Забележителност Белославско езеро - Снимка 3 Белослав - Забележителност Белославско езеро - Снимка 4