3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резерват Врачански Карст

Price comment  Цена:
адрес:
Враца
имейл:
телефон:

Врачански карст е резерват в природен парк „Врачански Балкан”. Заема площ от 1409 ха. Обявен е за такъв през 1983 г. Обхваща северните, предимно скалисти склонове на Врачанската планина в района на Базовския и Стрешерския дялове. Разположен е между края на каменната кариера край село Паволче и пещерата Змеюва дупка, в подножието на Биволарски и Кърнов връх във Врачанската планина. Разделен е почти симетрично от река Лева на две части. От каменната кариера до прохода Вратцата се простира Базовският дял на резервата, а вторият - Стрешерският, се разполага от прохода Вратцата до Кърнов връх. Надморската височина варира в диапазона от 250 до 850 м. Резервата обхваща карстов масив с дължина 10 км, който се състои от множество пещери, пропасти, отвесни скални стени, достигащи до 450 м. Защитената територия е създадена да запази живописния и типичен за тези места карстов терен с разнообразни геоморфоложки образувания, уникална пещерна фауна, субмедитеранска флора и много реликтни видове. Обликът на горските насаждения се определя от келявия габър, обикновения габър, мъждряна, бука, полския клен, черния бор и др. В него са разпространени множество реликтни, ендемични и застрашени растителни видове. От представителите на животинския свят в резервата преобладават прилепи, черния гробар, жълтоклюна чавка, алпийски бързолет, черен щъркел, египетски лешояд. Наблюдават се скален орел, обикновен мишелов, сокол орко и други грабливи птици използващи района само за ловуване. Срещат се пъстър пор, горски и кримски гущер, пепелянка и други. Голяма част от животните са включени в Червената книга на България като застрашени от изчезване. Резерватът се стопанисва и охранява от Регионалната инспекция по околната среда и водите Враца.

Територията на резерват Врачански Карст е най-богата на пещери и пропасти. До момента са регистрирани с име и номер 43 броя пещери, като несъмнено броят на нерегистрираните е значителен. Една от често посещаваните е пещера Скакля. Включена е в опознавателен маршрут "Воеводин дол - Скакля", който показва характерни части от резерват "Врачански карст", като включва високо атрактивни природни дадености. Други пещери, които можете да опознаете чрез специализираните опознавателни маршрути са Галичина пещера, Воеводината пещера, Нишана и много други. Управлението и охраната на резервата се извършва съгласно изискванията на Закона за защитените територии . Всяко посещение на Врачански Карст трябва да се съгласува.

  • Резервати
Враца - Забележителност Резерват Врачански Карст - Снимка 1 Враца - Забележителност Резерват Врачански Карст - Снимка 2 Враца - Забележителност Резерват Врачански Карст - Снимка 3 Враца - Забележителност Резерват Врачански Карст - Снимка 4 Враца - Забележителност Резерват Врачански Карст - Снимка 5