3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Национален Парк Централен Балкан

Price comment  Цена:
адрес:
Габрово
имейл:
office@centralbalkan.bg
телефон:
003596662279

Национален парк “Централен Балкан” е сред най-ценните и най-големи природни територии в Европа. Разположен е в сърцето на Стара планина върху територията на 5 области (Ловешка, Габровска, Старозагорска, Пловдивска и Софийска), 8 общини и граничи със землищата на 33 населени места. На площ от 71,669.5 ха паркът опазва уникално богатство от горски масиви, растителни и животински видове. В парка има девет резервата, четири, от които са включени в програмата на ЮНЕСКО “Човек и Биосфера”. Горите покриват 56 % от територията на парка. Основен лесообразувател е букът – тук се опазва най-големият в Европа защитен масив от стари букови гори. Безлесната зона е оформена вторично и в голямата си част е обхваната от храстови съобщества сред които най-значимо участие имат хвойната и различните видове боровинки. В парка се срещат 1 900 вида висши растения (над 50 % от флората на България), от които около 30 вида, срещащи се само в България, а 11 вида и 2 подвида от тях се срещат само в Централен Балкан и никъде другаде в света. Дивото великолепие на Балкана включва още и 229 вида мъхове, 256 вида гъби, 208 вида сладководни водорасли, над 200 вида лечебни растения. Птичият свят в парка е представен от около 130 вида - многообразие, което отрежда на “Централен Балкан” статут на орнитологично важно място в международен мащаб. Над 130 вида - висши растения и гръбначни животни са вписани в българската и световната Червени книги. “Централен Балкан “ е едно от последните в Европа местообитания на едрите грабливи птици, мечката, вълка, балканската дива коза. Територията на парка е от национално значение за опазването на популациите на белогърбия кълвач, царския и скалния орли, златката, уралската улулица, лещарката, десетки видове прилепи. Националният парк създава прекрасни условия за развитието на всякакви видове природосъобразен туризъм. В зависимост от интереса си посетителите могат да посетят местните исторически и природонаучни музеи, етнографски сбирки, изложби на местни занаяти, традиционните фолклорни и религиозни празници на местните хора, минерални извори, басейни. Любителите на дивото могат да посетят най-затънтените кътчета на планината и да наблюдават живата планина отвътре. В парка съществуват множество туристически маршрути, разположени от северната или южната част на планинското било. Общата дължина на тези маршрути е около 670 км. Пътеките, по които преминават първостепенните туристически маршрути са добре маркирани и обезопасени. Маркираните туристически маршрути са 16. На територията на парка са разположени 20 туристически хижи, 4 ведомствени бази и 3 туристически заслона. В съответствие с целите на парка , в него се насърчава предимно пешеходния туризъм и се препоръчва ограничаване на броя на нощувките в хижите, попадащи в резерватната зона на парка. За любителите на дивата природа, екстремните спортове, ездата и планиския велосипедизъм са разработени специализирани маршрути само на определени места в парка, за да се намалят неблагоприятните въздействия върху природата. Информация за парка и посетителски услуги се предлагат главно в хижите и в районите за отдих около парка. Добри възможности за настаняване , хранене и закупуване на сувенири , наемане на коне и велосипеди предлагат множество малки хотели , ресторанти и магазини в селищата около парка. За сигурността на посетителите в парка се грижат местните отряди на ПСС към БЧК. Чрез тях могат да се ангажират и планински водачи за парка. Централен Балкан е място предпочитано за отдих сред всички българи, а и на туристи в световен мащаб. Насладете се на това невероятно пътешествие сред съвършенството на българската природа и се докоснете до магията на Балкана.

  • Паркове
Габрово - Забележителност Национален Парк Централен Балкан - Снимка 1 Габрово - Забележителност Национален Парк Централен Балкан - Снимка 2 Габрово - Забележителност Национален Парк Централен Балкан - Снимка 3 Габрово - Забележителност Национален Парк Централен Балкан - Снимка 4 Габрово - Забележителност Национален Парк Централен Балкан - Снимка 5