3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Природен парк Златни пясъци

Price comment  Цена:
адрес:
Златни пясъци
имейл:
dnpzlatni@nug.bg
телефон:
+35952355591

Златни пясъци е природен парк в България с площ 1320,7 хектара. Обявен е през 1943 и се намира на 17 км от град Варна, в непосредствена близост до курорт Златни пясъци. Средната надморска височина е 110 метра. На територията на парка има разработени туристически маршрути, кътове за отдих, организират се зелени училища. Флората на парка включва около 500 вида висши растения, като общият брой на редките, застрашените и защитените видове е 21. Територията на парка попада в зоната на два флористични района - Черноморско крайбрежие и Североизточна България. Растителността в парка формира следните екосистеми - коренни екосистеми от лонгозен тип, коренни екосистеми с доминиране (най-често на дъбове), производни екосистеми на келявия габър, храсталачни екосистеми и културни екосистеми. От птиците постоянни обитатели на парка са около 50 вида, като останалите са прелетни. По-голямата част от тях са защитени видове. Най-често срещаните видове защитени птици са голям синигер, поен дрозд, авлига, зелен кълвач, червеношийка, черешара, обикновен мишелов, папуняк и др. Над парка преминава един от двата миграционни пътя в Европа - Via Pontica. Съществуват 5 класически пешеходни маршрута и 4 специализирани - детски, дендрологичен, веломаршрут и за хора със специални нужди (включително хора с инвалидни колички и незрящи). Маршрутите са с различна продължителност - между 40 минути и 4,5 часа и представят биологичното разнообразие на парка. По протежението им са разположени кътове за отдих, чешми и погледни площадки. Подходящи са за пешеходен туризъм, природо - познавателен туризъм,културно - познавателен туризъм,велотуризъм, детски туризъм, фототуризъм и за хора със специални нужди

От 2005 г. функционира Посетителски и информационен център, в който се предлага водачество по маршрутите в парка, тематични беседи, информационни издания и публикации. Провеждане на екологични игри с деца за 1 час – 10.00 лв. Беседа на български език – 1 час пред група до 20 души – 15.00 лв.

Беседа на чужд език – 1 час пред група до 20 души – 30.00 лв. Ползване на велосипед по веломаршрута за 1 час – 6.00 лв.

  • Паркове
Златни пясъци - Забележителност Природен парк Златни пясъци - Снимка 1 Златни пясъци - Забележителност Природен парк Златни пясъци - Снимка 2 Златни пясъци - Забележителност Природен парк Златни пясъци - Снимка 3 Златни пясъци - Забележителност Природен парк Златни пясъци - Снимка 4 Златни пясъци - Забележителност Природен парк Златни пясъци - Снимка 5