3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Природен Резерват Стара Река

Price comment  Цена:
адрес:
Карлово
имейл:
office@centralbalkan.bg
телефон:
0035966801277

Стара река е природен резерват, който попада в територията на Национален парк Централен Балкан. Обявен е през 1981 год., с цел за да се запази уникалния за Стара планина комплекс от широколистни, иглолистни и смесени гори. Oбхваща водосбора на Стара река над град Карлово. Това е една от най-красивите реки в България, която криволичи между стръмни скали, изпъстрена с примамливи вирове. Резерватът е известен най-вече със своето растително разнообразие. В него се срещат топлолюбивият мъждрян, келявият габър, както и бук, ела и обикновен смърч. Тук са находищата на повече от 45 растения от Българската Червена книга, като двадесет от тях не се срещат в други страни, а три от тях могат да се видят само в този резерват. Животните, подслонили се в резерват “Стара река”, не отстъпват като природозащитна ценност на растенията – 65 вида гръбначни животни се размножават тук. Голяма част от тях, основно грабливи птици – скален орел, белоопашат мишелов, голям и малък ястреб, бухал, също са застрашени от изчезване. Представители на земноводните и влечугите са жабата-дървестница, дъждовникът, слепокът и други. Бозайниците са също твърде интересни от природозащитна гледна точка. В Стара река е най- западното постоянно находище по южните старопланински склонове на дивата коза, която осъществява миграции тук от резерват Джендема през зимата. Други интересни обитатели на резервата са златката, кафявата мечка и видрата. Със своето уникално многообразие от защитени растителни и животински видове, резерват Стара река се нарежда сред първите по важност в България.

  • Резервати
Карлово - Забележителност Природен Резерват Стара Река - Снимка 1 Карлово - Забележителност Природен Резерват Стара Река - Снимка 2 Карлово - Забележителност Природен Резерват Стара Река - Снимка 3 Карлово - Забележителност Природен Резерват Стара Река - Снимка 4 Карлово - Забележителност Природен Резерват Стара Река - Снимка 5