3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Град Клисура – хижа Вежен

Price comment  Цена:
адрес:
Клисура
имейл:
телефон:
35931372095

Изходната точка на маршрута е в северозападната част на град Клисура. Той следва маркирана пътека, която минава през овощни и розови градини, пресича железопътната линия и асфалтовия път, след което изкачва стръмното, гористо връхче Острица. Оттук пътеката се движи в северна посока по оголена, изровена от порои местност, която се явява вододел между реките Каменица (даваща началото на Стряма) и Хайдушки дол.

Трасето продължава източно от местността Локвата и през Вельови черкви достига до Равна (широкото вододелно било между Равна река, Каменица и Хайдушки дол). Тук маршрутът започва да следва отлично маркирана пътека, водеща първоначално на северозапад, а след това и в североизточна посока, по вододела между изворните притоци на реките Равна и Каменица.

Минавайки през Влашки кладенец (извора на Каменица), пътеката се изкачва до седловината Каменната порта, разположена между върховете Вежен (2198 метра надморска височина; на запад) и Каменица (на изток; 2104 м). Оттук маршрутът следва Каменния (Клисурски) път, който подсича стръмните склонове на връх Вежен от северозапад, под изворите на Болованджика.

Трасето описва серпентини, преминавайки през иглолистна гора, след което пресича планинска поляна със сериозен наклон и навлиза в иглолистна гора. Скоро се излиза на билното заравнение на връх Вежен, откъдето се поема на запад, следвайки зимната маркировка за него, обозначена с високи метални колове. Това е важно, защото на места пътеката се губи във високите треви, каменистите участъци и хвойновите храсталаци.

Изкачването на връх Вежен става по полегат и широк склон, от изток на запад. От него на север се спуска отлично разпознаваемата зимна пътека за хижа „Вежен”. Част от маршрута минава през „Царичина” - третия по големина резерват, включен в границите на Национален парк „Централен Балкан”. Той е създаден през 1949 година, за да опазва букови, буково-елови и много редките смърчово-мурови екосистеми, растящи по горната граница на горския пояс.

Тук се намира единственото място в Централна Стара планина, на което бялата мура расте компактно. Тя вирее единствено на Балканския полуостров, а резерват „Царичина” е най-северното място, на което се среща в световен мащаб.

Маршрутът не е особено труден, но прекосява главното старопланинско било, затова трябва да сте добре екипирани и осведомени за метеорологичните условия. Районът на връх Вежен е известен със свирепите си бури, особено през зимата, когато тук се натрупват преспи по над 2 метра.

  • Хижи
Клисура - Забележителност Град Клисура – хижа Вежен - Снимка 1 Клисура - Забележителност Град Клисура – хижа Вежен - Снимка 2 Клисура - Забележителност Град Клисура – хижа Вежен - Снимка 3