3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резерват Тисата

Price comment  Цена:
адрес:
Кресна
имейл:
pirin_np@mail.bg
телефон:
0035974438204

Резерват Тисата се намира в землището на село Горна Брезница и град Кресна. Изграден е от два сектора – източен и западен, които заемат част от предпланинския пояс на Пирин и Малашевска планина, северно от град Кресна. Обявен е за резерват през 1949 г. Тогава носи името "Тисова бърчина" и заема територия с площ от 19 хектара. Тисата е създаден с цел опазването на най-голямото естествено находище на дървовидна хвойна не само в България, но и в цяла Европа. През годините след своето създаване резерватът многократно променя територията която заема. Постоянна граница е определена през 1991г., вследствие на което резерватът има площ 575 хектара и буферна зона от близо 420 хектара. Резерватът попада в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”. Залесената площ от резервата е около 79%. Основен дървесен вид е дървовидната хвойна – южен защитен реликтен вид, с малоазиатски произход. Достига на височина до 10-15 м. Освен дървовидна хвойна се срещат още дърветата космат дъб, келяв габър, зимен дъб, черен бор, и други. Храстите са представени основно от видовете драка, жасмин, грипа и червена хвойна.

Разширяването на резервата и обособяването на буферна зона е направено с цел да се опази и огромното орнитологично богатство на района. Установено е, че на територията на резервата гнездят 109 вида птици, 30 % от които спадат към южния комплекс – син скален дрозд, орфеево, малко черноглаво и червеногушо коприварче, белочеласкална зидарка и др. Тук се срещат 62 вида птици с европейско природозащитно значение. Районът се характеризира и с богата херпетофауна. От обитаващите страната ни 16 вида змии тук са установени 11 вида. Сред тях са леопардов смок, тънкия стрелец, котешка змия и други. Представителите на животинския свят са също от южен тип, а някои видове се срещат само в този район. Резерват “Тисата” и прилежащите към него буферна зона и защитена местност “Моравска” са официално обявени за Орнитологично важно място “Кресна”. Поради международното си значение за опазване на птиците “Тисата” е най-представителното от петте места в България, обявени за опазване на видове, характерни за средиземноморската биогеографска област. Испанското каменарче, планинския кеклик, големият маслинов присмехулник и други са включени в “Червена книга на Република България.

Съгласно закона за защитените територии в резервата е забранена всяка човешка дейност. Достъпът е ограничен, придвижването става по определени пътеки, като е задължително предварителното съгласуване на всяко посещение. Ако сте решили да посетите това природно богатство трябва да се свържете с Дирекция Национален парк “Пирин” в гр. Банско, ул. България 4; тел.: 074438204 или РИОСВ - Благоевград.

  • Резервати
Кресна - Забележителност Резерват Тисата - Снимка 1 Кресна - Забележителност Резерват Тисата - Снимка 2 Кресна - Забележителност Резерват Тисата - Снимка 3 Кресна - Забележителност Резерват Тисата - Снимка 4 Кресна - Забележителност Резерват Тисата - Снимка 5 Кресна - Забележителност Резерват Тисата - Снимка 6 Кресна - Забележителност Резерват Тисата - Снимка 7