3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резерват Острица

Price comment  Цена:
адрес:
Перник
имейл:
телефон:

Ботаническият резерват "Острица" в планината Голо бърдо, Област Перник, е една от най-старите защитени територии у нас, обявена през 1943 г. за народен парк, с цел запазване на ценни растителни екземпляри с голяма научна стойност. Площите и статута му са променяни многократно през годините. Сега е "поддържан резерват" с площ от 134,6 ха, определена със Закона за защитените територии. На територията на резервата могат да се видят различни скални образувания. В резерват Острица, по склоновете на връх Острица се срещат скални свлачища и каменни сипеи. Южните склонове на резервата са почти изцяло покрити със скали, но в останалите части на Острица добре развита е флората. В защитената територия има 453 растителни вида, от които 5 български и 37 балкански ендемита. 16 от тях са защитени по Закона за биологичното разнообразие, а 23 са включени в Червената книга. От особено значение са тревните видове, които са най-голямото му богатство. Тук са представени тревни видове характерни за Европа, Азия и Африка. Срещат се българските ендемични видове урумово лале, българско карамфилче и други. От балканските ендемични видове голям интерес представляват видовете главеста жълтуга, длановиден ветрогон, райхенбахова перуника и много други. Поради малката територия на резервата, както и поради силно разчленения релеф, броят на видовете животни не е голям. Въпреки това е установен значителен брой редки животни, както и видове, които представляват интерес за науката. Обитатели са дивата пчела, степен гущер, мравка, карпатски скорпион и други. Посещения с научни и образователни цели в резерват "Острица" се допускат само след писмено разрешение от Министерството на околната среда и водите. Планът за управление предвижда посещенията да се извършват на групи с не повече от 5 човека.

  • Резервати
Перник - Забележителност Резерват Острица - Снимка 1 Перник - Забележителност Резерват Острица - Снимка 2 Перник - Забележителност Резерват Острица - Снимка 3 Перник - Забележителност Резерват Острица - Снимка 4 Перник - Забележителност Резерват Острица - Снимка 5 Перник - Забележителност Резерват Острица - Снимка 6