3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резерват Купена

Price comment  Цена:
адрес:
Пещера
имейл:
телефон:
0035934401930

Резерват Купена се намира на северните склонове на Родопите на около 3 км югоизточно от град Пещера. Обявен е през 1961 със закон на Главно управление на горите. Територията на резервата е разширявана трикратно до сегашния си размер от 1761.1 хектара. Резерватът е създаден с цел запазване на популацията на дивата коза. Уникалността на природните еко системи е оценена от Юнеско и той е включен в листата на биосферните резервати с решение от 1 Март 1977 година. През резервата преминава голямото вододелно било, което започва от връх Баташки снежник и се спуска на североизток между река Въча и Стара река. Склоновете са стръмни и трудно достъпни. Биосферният резерват Купена е съкровищница на растителни видове, вълшебни пещери и непристъпни девствени дерета. Това е най-богатият на дървесни видове резерват в Родопа. В резервата не са провеждани системни проучвания на биологичното разнообразие. От защитените от Закона за биологичното разнообразие растения е установена родопската горска майка - балкански ендемит, а също и вида под специален режим - блатно кокиче . От досегашните проучвания на дървесните видове са установени следните видове: бял бор, черен бор, обикновена ела, червена хвойна, бук и други. От защитените животински видове известни за резервата на първо място трябва да се спомене дивата коза , която е намалила числеността си през годините. Във високите части на резервата навлиза и кафява мечка. Срещат се дива свиня, сърна и др.От интересните видове защитени птици е установена пернатоногата кукумявка. От дневните грабливи птици гнезди обикновената ветрушка и обикновения мишелов. В резервата са установени следните видове защитени влечуги: гущера слепок и змията смок мишкар. От защитените земноводни е установен дъждовникът. Ако човек се изкачи на връх Купена, пред него като на длан ще се разкрие целия резерват. В дясно се виждат страховитите отвеси на Стенето. Под тези няколкостотин метрови скали се намират отворите на пещери, които са трудно достъпни. Между Стенето и Купена се образува дивен каньон, в горния край на който се намира Водната пещера, от която извира поток. Но главната забележителност тук е пещерата Снежанка. Тя не е голяма, но по красота няма равна в цяла България.

Съгласно закона за защитените територии в резервата е забранена всяка човешка дейност, с изключение на охраната и преминаването през маркирани пътеки за посетители. При посещения в резервата е препоръчително да съобщите в Регионалната инспекция на околната среда и водите в Пазарджик, за да получите допълнителна информация и указания. Към резервата има изграден посетителски център намиращ се при входа на пещерата Снежанка.

  • Резервати
Пещера - Забележителност Резерват Купена - Снимка 1 Пещера - Забележителност Резерват Купена - Снимка 2 Пещера - Забележителност Резерват Купена - Снимка 3 Пещера - Забележителност Резерват Купена - Снимка 4