3 stars 3 stars 3 stars

Природна Забележителност
Резерват Бистришко Бранище

Price comment  Цена:
адрес:
София
имейл:
contacts@bistrica-bg.com
телефон:
00359897894263

Резерват “Бистришко бранище” е един от първите резервати в България . Намира се върху североизточния склон на Витоша, под връх Голям резен и връх Скопарник, във водосборния район на р. Бистрица и р. Янчевска. Територията му е с площ от 1061,6 хектара - 52 % гори и 48 % поляни – субалпийски и алпийски тревни формации. През 1977 година “Бистришко бранище” е определен за Биосферен резерват, съгласно Международната програма на ЮНЕСКО “Човек и биосфера. Целта му е да се запазят първичните екосистеми от смърч, както и видовете от субалпийската зона. Преобладаващият горски вид е смърчът, като има примеси и от бук. Срещат се още бреза, трепетлика, бяла мура. Средната възраст на гората е 100-120 години, а средната височина на дърветата надхвърля 25 м. Най-старите смърчови дървета са на 140-150 години, с диаметър до 1,30 м. На сравнително малката площ на резервата се срещат 7 ботанически вариетета. От тревните видове могат да се срещнат лазаркинята, заешкият киселец, вранското око, ежовчето и много други. В сенчестите смърчови гори могат да се видят сапрофитни растения - орхидея и самострък. Иглолистните гори и субалпийската растителност в резервата определят разнообразни местообитания, които обуславят голямото богатство на животинския свят. В резервата се срещат около две трети от установените за парка 804 видове и подвидове безгръбначни животни. От едрите бозайници в спокойните места все още могат да се видят благороден елен, сърна, дива свиня, вълк и мечка. Поради бракониерство числеността на тези видове е силно намалява през последните години и те са заплашени от изчезване. Богат и разнообразен е и птичият свят. Срещат се сокерицата, жълтоглавото кралче, кръсточовката, елховата скатия, червенушката и др. Често могат да се видят и голям пъстър кълвач, и черен кълвач. Движението на туристите в рамките на резервата се разрешава само по определени пешеходни маршрути: от комплекс Алеко до с.Бистрица, с. Железница и местността Погледец. За посещение извън маркираните маршрути се иска разрешение от Министерството на околната среда и водите. „Бистришко бранище” е истинско природно богатство, което всеки, докоснал се до дивата и чиста природа заобиква.

  • Резервати
София - Забележителност Резерват Бистришко Бранище - Снимка 1 София - Забележителност Резерват Бистришко Бранище - Снимка 2 София - Забележителност Резерват Бистришко Бранище - Снимка 3 София - Забележителност Резерват Бистришко Бранище - Снимка 4 София - Забележителност Резерват Бистришко Бранище - Снимка 5 София - Забележителност Резерват Бистришко Бранище - Снимка 6